:: ภาษีมูลค่าเพิ่ม ::
 
 
10. กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
การประกอบกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การขายสินค้า
  1. การขายสินค้าหรือให้บริการของผู้ประกอบการที่มีรายรับไม่เกิน 600,000 บาทต่อปี
  2. การขายพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นส่วนใด ๆ ของพืช รวมถึงวัตถุพลอยได้จากพืชที่ยังมีสภาพเดิม และไม่ทำเป็นอุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงไม้ซุง ฟืน หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเลื่อยไม้
  3. การขายสัตว์ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นเนื้อ ส่วนต่างๆ ของสัตว์ ไข่ น้ำนมและวัตถุพลอยได้จากสัตว์ที่อยู่ในสภาพสด หรือรักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสียเป็นการชั่วคราว แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุกระป๋อง ภาชนะหรือหีบห่อที่ทำเป็นอุตสาหกรรม
  4. การขายปุ๋ย
  5. การขายปลาป่น อาหารสัตว์
  6. การขายยาหรือเคมีภัณฑ์สำหรับพืชหรือสัตว์
  7. การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน
  8. การขายสินค้าของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งส่งรายรับทั้งสิ้นให้แก่รัฐโดยไม่หักรายจ่าย
  9. การขายสินค้าเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือการสาธารณสุขในประเทศไทย ซึ่งไม่นำผลกำไรไปจ่ายในทางอื่น
  10. การขายบุหรี่เฉพาะที่ผลิตโดยองค์การของรัฐบาล และผู้ขายที่มิใช่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบที่ผลิตสินค้าดังกล่าว
  11. การขายสลากกินแบ่งของรัฐบาล สลากออมสินของรัฐบาลและสลากบำรุงกาชาดไทย
  12. การขายแสตมป์ไปรษณีย์ แสตมป์อากรหรือแสตมป์อื่นของรัฐบาลเฉพาะที่ยังไม่ได้ใช้ในราคาไม่เกินมูลค่าที่ตราไว้
  13. การบริจาคสินค้าให้แก่
   1. สถานพยาบาล และสถานศึกษาของทางราชการ
   2. องค์การหรือสถานสาธารณะกุศล หรือแก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาอื่นนอกจากใน (ก) ตามที่รัฐมนตรีประกาศ.กำหนดในราชกิจจานุเบกษา
 • การให้บริการ
  1. การให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการและเอกชน
  2. การให้บริการที่เป็นงานศิลปะและวัฒนธรรมในสาขานาฏศิลป์และสาขาดุริยางค์ศิลป์และคีตศิลป์
  3. การให้บริการการประกอบโรคศิลป์ การสอบบัญชี การว่าความ หรือการ ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นตามที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ทั้งนี้เฉพาะวิชาชีพ อิสระที่มีกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพอิสระนั้น
  4. การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
  5. การให้บริการวิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มิใช่ทางธุรกิจ
  6. การให้บริการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์
  7. การให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงาน
  8. การให้บริการการแข็งขันกีฬาสมัครเล่น
  9. การให้บริการของนักแสดงสาธารณะ
  10. การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร
  11. การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศเฉพาะทางบก
  12. การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์
  13. การให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น ที่มิใช่เป็นการพาณิชย์หรือหารายได้
  14. การให้บริการของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งส่งรายรับทั้งสิ้นให้แก่รัฐโดยไม่หักรายจ่าย
  15. การให้บริการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือการสาธารณกุศลในประเทศไทย ซึ่งไม่นำผลกำไรไปจ่ายในทางอื่น
  16. การให้บริการสีข้าว
  17. การขนส่งระหว่างประเทศโดยผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งตามกฎหมายของประเทศนั้น ยกเว้นภาษีทางอ้อมให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ตามหลักถ้อยที่ถ้อยปฏิบัติ
  18. การให้บริการสื่อสารทางวิทยุเกี่ยวกับการบินระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะส่วนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย จากรัฐบาลให้จัดบริการดังกล่าว
  19. การให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาที่รัฐมนตรีกำหนด
 • การนำเข้า
  1. การนำเข้าพืชผลทางการเกษตร รวมถึงวัตถุพลอยได้จากพืช การนำเข้าสัตว์ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่ ซึ่งรวมถึงวัตถุพลอยได้จากสัตว์ ด้วยเช่นกัน การนำเข้าปุ๋ย ปลาป่น อาหารสัตว์ ยา หรือเคมีภัณฑ์สำหรับพืชหรือสัตว์ หนังสือพิมพ์ นิตยสารหรือตำราเรียน
  2. การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่นำเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก เฉพาะสินค้าที่ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎหมาย ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  3. การนำเข้าสินค้าที่จำแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยการส่งของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร
  4. สินค้าซึ่งนำเข้าและอยู่ในอารักขาของศุลกากรแล้วได้ส่งกลับออกไปต่างประเทศ โดยได้คืนอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
 • การส่งออก
  การส่งออกสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งมีมูลค่าของฐานภาษีตั้งแต่ 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเสียภาษีจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย